هر روز از زندگی پارسا

نفسم میگیرد در هوایی که نفسهای تو نیست